Publiczna Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez PSP w Skorogoszczy

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO, PSP w Skorogoszczy informuje:

Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych. Administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci – jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy, ul. Zamkowa 6, 49-345 Skorogoszcz, tel. 77 412 17 53. Inspektor Ochrony Danych – Tomasz Dragan, kontakt: tel. 733 508 806, e-mail: iod@huczynski.pl lub na adres Szkoły.

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest realizacja ustawowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w Szkole.  Regulacje prawne, na podstawie których przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa dzieci to: art.6 ust.1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze), ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zdarza się, że przetwarzamy również dane osobowe na podstawie Państwa zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO). Ma to miejsce na przykład w sytuacji, gdy planujemy umieścić wizerunek (zdjęcie) Państwa dziecka na stronie internetowej Szkoły. W przypadku wykorzystania monitoringu wizyjnego w Szkole podstawą przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit. e RODO - wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym w zw. z art. 108a ustawy – prawo oświatowe – w celu bezpieczeństwa osób i mienia.

Kategorie danych i ich zakres. Przetwarzamy dane dot.: uczniów, rodziców i interesantów. W zależności od kategorii osób, zmienia się zakres danych, od danych podstawowych (imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia) po dane szczególne, tj. osiągnięcia edukacyjne, stan zdrowia, dane fiskalne itp.

Odbiorcy danych. Dane osobowe Państwa dzieci przekazywane są organom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz zaufanym podmiotom, z którymi Szkoła posiada podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Nie przekazujemy danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci poza teren Polski.

Okres przechowywania danych. Dane osobowe Państwa oraz Państwa dzieci przechowywane będą przez okres ustalony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. W przypadku monitoringu wizyjnego okres przechowywania danych wynosi 14 dni.

W przypadku danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci przysługuje Państwu: prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, prawo do usunięcia danych (przetwarzanych na podstawie zgody), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych (przetwarzanych na podstawie zgody), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofanie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych. Podanie przez Państwo danych osobowych jest: wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z ustawy Prawo oświatowe oraz ustawy o systemie oświaty. Dobrowolne  -  w przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych.

Informacja o profilowaniu. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.